Dostęp do informacji

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy adminisrtracji publicznej obowiazek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Na prawo do dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych.

Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie

Udostepnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnainie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • udostępnienie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występujaca o nia nie musi składac pisemnego wniosku.

 

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP:

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodoatkowe koszty zwiazane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca, zgodnie z art 15 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji poublicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), powinien być poinformowany o wysokosci opłaty.

Miejsce złożenia wniosku:

Dziennik podawczy PUP (I pietro, pokój 15)

Termin załatwienia:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej nastepuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

 

Dokument utworzony przez: Ewelina Gorczyca, dn. 2013-01-01 00:00:00,
opublikowany przez: CMS, dn. 2013-01-01 00:00:00,
ostatnio zaktualizowany przez: Ewelina Gorczyca, dn. 2013-06-07 10:57:14.

Rejestr zmian

Strona główna